Sunday, January 3, 2010

Sculptures
Saturday, December 26, 2009

New Sketches !

Онај који
док тражи своју срећу,
користи насиље
над другим створењима, која такође желе срећу,
неће достићи срећу надаље.
Онај који
док тражи своју срећу,
не мучи са насиљем
друга бића која такође желе срећу,
ће пронаћи срећу надаље.


While, I look up the sky,
I find the twinkle stars shine,
I find the clouds flying under the sky,
They look so fine.
++ I murmur under stars and sky,
I love you, that is why ! ++

Док гледам горе ка небу,
Видим светлуцање звезда,
Видим облаке који плутају небом,
Они изгледају тако добро.
++ Жагорим под звездама и небом,
Волим те, то је разлог зашто! ++


Wednesday, December 16, 2009

Paintings


  A SEEKER'S REMINDER - Without going

A SEEKER'S REMINDER - A perfect pair of one

The Story of Colors

This fairy tale story have main reason to emphasize huge mystery of colors that is usually taken for granted. Colors is one of the reasons that makes world miracle place.

One powerful fairy, perhaps the most powerful fairy in the world, is called Light. When she is present, then people see the world, and can have fun, work, travel, and when it is not there, then it is night, and people can only sleep. The great and powerful fairy has three daughters - Blue color, Yellow color and Red color. These three daughters are very nice and well agree among themselves, as should be among the sisters, but each of them has its own tempore. Yellow like glow, luxury and speed, the Blue is color of peace-loving and cold, a red Color like the warmth and sweetness.

And so, as wise people told us, when their mother brought little fairies from the fairy kingdom to the world, she asked them what they like the most and where each of them would most like to live. Blue like vastness, width and open spaces, and because of it she populated sky and the sea - and so is the sky and the sea ware blue color. Yellow said that she loves the power and height - and therefore it is settled at the sun, and the sun is yellow color. Third, the youngest and perhaps the most beautiful of the sisters said that she likes friendship, love and joy and because of that she inhabited human heart, and we all well know that the color of heart is red - this is because it is inhabited by the small Red fairy, the daughter of the great fairy Light.

When the little fairies inhabited this world they were glad, and they love in its beauty, but they observed that they can make it more beautiful. And so they visit each other and advised what to do.

When the small Red fairy of the heart visit her sister, Blue sky fairy, and it is usually happened at dawn, then the sky and the clouds ware beautiful purple-pink color. As it is known this is the time for romance most appreciated by couples who enjoy the wonderful sunsets that little fairy sisters Blue and Red colors produce for them.

Yellow fairy likes to get up early in the morning and and to look down to the earth from her high position, and her sister Red color at that time likes to visit her good morning. Therefore, their joy meetings shine through sky and the sun with the most beautiful orange color.

We know that Blue fairy of water and sky and Yellow sun fairy most like to meet in the top of trees, forests and meadows, that's why they receive beautiful calming and refreshing green color.

When the small fairies of colors seen that people like to look to the sky, to the ocean, and when they seen that feelings in the hearts of people are more stronger and cleaner, they know what they should do. On their fairy wings they fly over the whole world and spread their magical powder brought from fairy world. So the world was fulfilled with colors, fields are decorated with flowers and butterflies in millions of colors and opalescent, the birds were colorful feathers (notice only a pigeon necklace and you will be sure that it is done by small fairies). Also, minerals, ores and rocks in the ground got different colors, but they are hardly available to people and that's why they call them precious stones.

Thus, small fairies - colors, the daughters of powerful fairy Light, decorated world and its beauty to the joy and satisfaction of all terrestrial beings, and the pride of their mother.

Прича о бојама


Ова прича има циљ да додирне једну велику тајну (која се уобичајено превиђа). Свет је место чуда, а боје су једно од њих.

Једна моћна вила, можда најмоћнија у вилинском свету, зове се Светлост. Када је она ту, онда људи виде свет око себе, раде и шале се, путују, а када она није ту, онда је ноћ и онда људи могу само да спавају. Та велика и моћна вила има три кћерке - Плаву боју, Жуту боју и Црвену боју. Те три кћери врло су лепе и добро се слажу међу собом, као што и треба међу сестрама, али ипак, свака од њих има своју ћуд. Жута боја воли сјај, раскош и брзину, Плава боја воли мир и хладноћу, а Црвена боја воли топлоту и слаткоћу.
И тако када их је њихова мајка вила довела из вилинског света на овај свет питала их је шта им се ту највише допада и где би би свака од њих највише волела да станује. Плава боја је волела пространства, ширину и отворене видике и зато је она населила небо и море - и тако је небо и море добило плаву боју. Жута боја је рекла да она воли моћ и висину - и зато је она населила сунце, и тако је сунце добило жуту боју. Трећа, најмлађа и можда најлепша од сестара је рекла да она воли пријатељство, љубав и радост и зато је она населила људско срце, а сви добро знамо да је људско срце црвено - то је зато што га је населила мала Црвена вила, ћерка велике виле Светлости.
Када су мале сестре виле населиле овај свет биле су радосне и уживале су у његовој лепоти, али виделе су да на њему треба још да се поради, да он може да буде још лепши. И тако су се посећивале и саветовале шта да ураде.
Када би мала Црвена вила срца посећивала своју Плаву сестру, вилу неба, а то се обично дешавало предвече, онда би небо и облаци по њему добијали дивну љубичасту - роза боју. Као што се зна, то је време које воле заљубљени, који уживају у дивним заласцима сунца које им приређују мале сестре виле Плава боја и Црвена боја.
Мала вила Жута боја воли да се буди рано ујутро и онако са висине погледа на свет, а њена сестра Црвена боја воли да је баш тада посећује и пожели јој добро јутро. Зато њихови весели сусрети обасјавају небо и сунце најлепшом наранџастом бојом.
Знамо и то да Плава вила вода и неба и Жута вила сунца највише воле да се сусрећу у крошњама дрвећа, шумама и на ливадама, које од њихових радосних сусрета добијају дивну смирујућу и освежавајућу зелену боју.
Када су мале виле боја виделе да се људима допада то како изгледа сунце, како изгледа океан и кад су виделе да је су осећања у срцима људи сада још јача и чистија знале су шта треба да ураде. На својим вилинским крилима облетеле су читав свет и посуле га својим магичним прахом донетим из вилинског света. Тако се свет испунио бојама, ливаде су се осуле разнобојним цвећем и лептирима у милионима боја и прелива, птице су добиле разнобојно перје (погледајте само огрлицу на врату голуба па ћете се уверити да је то дело малих вила). Такође минерали, руде и стене у земљи обојили су се најразличитијим бојама, али су они тешко доступни људима и зато их они називају драго камење.
Тако су мале виле боје, ћерке моћне виле Светлости улепшале и украсиле свет својом лепотом на радост и задовољство свих земаљских бића, и понос њихове мајке.